top of page

PRÁVNY SERVIS

Pre našich klientov zabezpečujeme poradenstvo
a komplexný právny servis najmä v nasledovných právnych oblastiach

Advokát Szilágyi Lučenec
Právo obchodných spoločností

Založenie, zmeny v spoločnosti, organizovanie valných zhromaždení, zastupovanie na valných zhromaždeniach, zabezpečenie účtovných, auditorských služieb, vypracovanie transferovej dokumentácie prostredníctvom spolupracujúcich spoločností

Advokát Szilágyi Lučenec
Obchodné právo

Vypracovanie obchodných zmlúv, súdne a exekučné a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, priebežná kontrola solventnosti obchodných partnerov

Advokát Szilágyi Lučenec
Občianske právo

Spisovanie zmlúv, zastupovanie občanov pred súdmi, právne poradenstvo a služby podľa individuálnych požiadaviek klientov, v oblasti dedičského práva poskytujeme právne služby spočívajúce najmä v zastupovaní v sporoch súvisiacich s dedičským konaním, právne služby poskytujeme aj v prípadoch týkajúcich sa náhrady škody

Advokát Szilágyi Lučenec
Rodinné právo
Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodovom konaní, vyporiadaní podielového i bezpodielového spoluvlastníctva, spory o výživné, zmeny úpravy styku s maloletými deťmi

Zastupovanie v rozvodovom konaní, vyporiadaní podielového i bezpodielového spoluvlastníctva, spory o výživné, zmeny úpravy styku s maloletými deťmi

Advokát Szilágyi Lučenec
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Zastupovanie fyzických a osôb v pracovných vzťahoch a sporoch

Advokát Szilágyi Lučenec
Trestné právo

Obhajoba v prípravnom konaní, obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených a uplatňovanie majetkových resp. nemajetkových nárokov klienta

Advokát Szilágyi Lučenec
Súdne a mimosúdne riešenie sporov
Advokát Szilágyi Lučenec
Prevod nehnuteľností

Vypracovanie a posudzovanie zmlúv pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, zápis do katastra nehnuteľností

Advokát Szilágyi Lučenec
Register partnerov verejného sektora

Ako oprávnená osoba vykonávame prvozápis partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora,  pravidelné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod, podávanie návrhov na zápis zmien a výmaz zapísaných údajov

Na zabezpečenie komplexných právnych služieb spolupracujeme so súdnymi znalcami, tlmočníkmi, notármi, súdnymi exekútormi, daňovými poradcami, audítormi, realitnými spoločnosťami, spoločnosťami špecializovanými na inkaso a vymáhanie pohľadávok, ako i s odborníkmi z jednotlivých odborov.

bottom of page